Kosten

Uitvaartverzekering afkopen

Het afkopen van een uitvaartverzekering is soms mogelijk.

Maar wat houdt afkopen precies in en is het überhaupt een slim idee?

Dat bespreken we in dit kennisdossier.

Lees verder

Wat betekent het afkopen van een uitvaartverzekering?

Dit zijn de consequenties:

  • In overleg met de verzekeraar stopt u met het betalen van premie
  • De dekking die hoorde bij de polis komt te vervallen
  • Uw nabestaanden krijgen dus geen kapitaaluitkering of vergoeding van de uitvaartkosten
  • U heeft mogelijk recht op de afkoopwaarde, mits deze er is

Het is meestal niet slim om een uitvaartverzekering af te kopen.

Hoe dat zit, wordt hieronder verder besproken.

Wanneer uitvaartverzekering afkopen?

Informeer bij uw eigen uitvaartverzekeraar of het mogelijk is om uw uitvaartverzekering af te kopen.

Vaak is dat alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • Het betreft een kapitaalverzekering
  • U verhuist permanent naar het buitenland en uw verzekeraar wil het risico niet meer dekken (conform de polisvoorwaarden).

Wat is de afkoopwaarde?

Omdat u soms voor langere tijd premie hebt betaald, kan de verzekering een bepaalde waarde hebben. Dit noemt men de afkoopwaarde. Deze waarde krijgt u in een geldsom uitbetaald zodra u de verzekering afkoopt.

In de praktijk valt de waarde vaak tegen omdat er nog niet veel waarde is opgebouwd of omdat de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt van de betaalde premie worden afgetrokken. Dit zijn de kosten die verzekeraar heeft gemaakt voor het afdekken van het risico op overlijden.

Het is dus vrijwel nooit financieel gunstig om een uitvaartverzekering af te kopen, omdat de afkoopwaarde vaak veel lager is dan de totale premie die is betaald. Financieel gezien het meestal gunstiger om de uitvaartverzekering premievrij te maken.

Berekening afkoopwaarde

Het berekenen van de afkoopwaarde wordt niet bij iedere verzekeraar op dezelfde manier gedaan. Neem hiervoor contact op met uw uitvaartverzekeraar. Vaak wordt gekeken naar de totale hoeveelheid betaalde premie, de actuele rente en de kosten die de uitvaartverzekeraar heeft gemaakt, zoals risico-, administratie- en distributiekosten.

Overzicht

Hieronder een overzicht van alle verzekeraars, de gehanteerde afkoopkosten en de manier waarop de maatschappijen de afkoopwaarde berekenen.

VerzekeraarBerekening waarde verzekeringAfkoopkosten
Yarden
Mijn Laatste Wensen
Percentage van de reeds betaalde premie, afhankelijk van de looptijd.Geen vaste afkoopkosten
DELA
UitvaartPlan 4.0
Volgens een onbekende actuariële rekenmethode.€ 250
Monuta
Geldverzekering
Volgens een onbekende actuariële rekenmethode.€ 259
Ardanta
Geld Garant Uitvaartplan
Opgebouwde waarde op basis van de betaalde premie en behaalde rente.€ 50
Nuvema
Natura uitvaartverzekering
Onbekende rekenmethode.€ 250
Klaverblad
Uitvaartverzekering
De premie die is betaald plus de rekenrente min het risico van uw overlijden dat Klaverblad heeft gelopen en de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. Daarna brengt de verzekeraar nog administratiekosten in rekening.Verschillend
TAF
Personal uitvaartverzekering
50 procent van de vanaf het vijfde verzekeringsjaar betaalde totaal aan verzekeringspremie.Geen vaste afkoopkosten
GUV
Vrije Keuze polis
Onbekende rekenmethode.Niet bekend
PC Hooft
Naturaverzekering
Volgens de voor verzekeraar gebruikelijke berekeningsmethode.Niet bekend
Twenthe
Uitvaartverzekering
Actuariële methode onder aftrek van kosten.Niet bekend
Dle
Uitvaartverzekering
Onbekende rekenmethode.Niet bekend
Bron: polisvoorwaarden verzekeraars – maart 2018

Veel verzekeraars hanteren een zogenaamde actuariële rekenmethode voor het bepalen van de waarde van uw verzekering. De waarde is dus niet simpel een optelling van de reeds betaalde premie. De rekenmethode die wordt gehanteerd door de verzekeraar is vaak niet openbaar. In het polisblad of financiële bijsluiter van de verzekering staat meestal wel meer informatie.

Waarom afkopen?

De verzekerde kan verschillende redenen hebben voor het afkopen van een uitvaartverzekering:

  • De premie die betaald moet worden is te hoog of kan niet meer worden betaald, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen
  • Er is al een andere uitvaartverzekering waarbij de dekking al voldoende is
  • Er is genoeg kapitaal beschikbaar gekomen om de uitvaartverzekering uit eigen zak te betalen.

Premievrij maken uitvaartverzekering

Bij het premievrij maken van de uitvaartverzekering stopt u met het betalen van premie, maar blijft de verzekering wel actief.

Bij het overlijden van de verzekerde bepaalt de uitvaartverzekeraar aan de hand van de betaalde premie welke waarde de verzekering heeft en welk bedrag er wordt uitgekeerd.