Euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring is een document waarin uw wensen voor levenseinde worden vastgelegd. In de verklaring staat in welke gevallen een arts mag overgaan tot levensbeëindiging.

Euthanasieverklaring

Opstellen

Bent u van plan om een euthanasieverklaring op te stellen? Dan is het verstandig om dit te bespreken met uw naasten.

Een verzoek tot euthanasie wordt pas ingewilligd als er sprake is van ondragelijk en uitzichtloos lijden. In de verklaring is het daarom belangrijk dat u het volgende duidelijk aangeeft:

  • Onder welke omstandigheden u euthanasie zou willen. Dit kunt u doen door aan te geven wat u beschouwt als ondragelijk en uitzichtloos lijden.
  • Bij welke omstandigheden u geen levensverlengende middelen wenst.

Let op: 

Zonder een schriftelijk euthanasieverzoek mag de dokter geen euthanasie uitvoeren, tenzij u zelf nog wilsbekwaam bent.

Artsen zijn verder van mening dat de euthanasieverklaring jaarlijks moet worden uitgebreid of bekrachtigd. Dit komt omdat mensen in het algemeen dichter bij de dood steeds ruimer zijn in hun wens tot levensverlenging.

Hulp bij het opstellen

In de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het opstellen van een euthanasieverklaring/euthanasieverzoek.

Wilsverklaring

Naast het schrijven van een euthanasieverklaring kiezen veel mensen er ook voor om een wilsverklaring op te stellen. Strikt genomen vormt de euthanasieverklaring zelfs een onderdeel van een wilsverklaring.

In de wilsverklaring staan verschillende wensen die in direct verband staan met levenseinde:

  • Verbod op behandeling: document waarin staat onder welke omstandigheden u geen (verdere) medische behandeling meer wenst, bijvoorbeeld bij dementie of als u in coma raakt.
  • Verklaring niet-reanimeren: formulier waarop staat dat u geen reanimatie meer wenst bij een hartstilstand. Dit kunt u in het dagelijks leven ook aantonen middels het dragen van een metalen penning. Deze penning kunt u kunt aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
  • Vertegenwoordiger: in dit document staat wie uw wettelijke vertegenwoordiger is wanneer u zelf geen medische beslissingen kunt nemen. De vertegenwoordiger kan bepaalde beslissingen dan (in overleg met een arts) voor u nemen.
  • Persoonlijke gegevens en handtekening: het is uitermate belangrijk dat uw wilsverklaring officieel wordt gemaakt. Dat kan door aan het eind van het document duidelijk uw naam, datum en handtekening te zetten.

Het is belangrijk om de euthanasieverklaring en wilsverklaring te bespreken met uw huisarts (en behandelend arts). Hij/zij weet dan precies wat u wilt. Het is bovendien raadzaam om uw arts regelmatig mondeling op de hoogte te houden van uw wensen rondom levenseinde.

Voorbeeld formulier

Het opstellen van een wilsverklaring kunt u in principe volledig zelf doen. Het enige wat belangrijk is, is dat uw wensen duidelijk zijn verwoord. Taalfouten die u maakt, vormen geen probleem. Het gaat uiteindelijk om de boodschap, die helder moet zijn voor een arts.

Heeft u moeite met het opstellen van een euthanasieverklaring of wilsverklaring. Dan kan het nuttig zijn om voorbeelden te raadplegen. Dat kan via één van de onderstaande sites:

Op de website van huisartsenpraktijk Stiphout staat tevens een voorbeeld van een euthanasieverklaring.

Laatste wilsbeschikking

Tot slot kan het voor mensen die nadenken over levenseinde ook van belang zijn om na te denken over de vormgeving van de uitvaart. Dit kunt u doen door een laatste wilsbeschikking op te stellen. Daarin staan al uw wensen rondom de uitvaart. Dat kan voor uw nabestaanden erg prettig zijn.
Als er euthanasie wordt toegepast, kan dit tevens gevolgen hebben voor de dekking van uw uitvaartverzekering. Het is verstandig om u hier tijdig in te verdiepen. Neem bij voorkeur contact op met uw verzekeraar, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden.

Op zoek naar een uitvaartverzekering?

Vergelijk uitvaartverzekeringen