Tips

Regelen testament

Op een zeker moment is het belangrijk om na te denken over wat er met uw bezittingen gebeurt als u komt te overlijden. Uw wensen rondom het nalatenschap legt u vast in een officieel document: een testament. In het testament staat zwart-op-wit naar wie uw eigendommen gaan als u komt te overlijden.

Lees verder

Waarom een testament opmaken?

Hoewel het opmaken van een testament niet verplicht is, is het wel handig om deze op te maken. Zo bepaalt u zelf precies waar uw eigendommen naar toe gaan na uw overlijden en ik welke mate. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld als u bepaalde familieleden of vrienden iets meer wilt geven of als u een deel wilt schenken aan een goed doel.

Als u geen partner, kinderen of naaste familie heeft, is een testament in het bijzonder belangrijk, omdat anders al uw bezittingen naar de staat zullen gaan.

Stappenplan opzetten testament

Een testament opmaken is niet eenvoudig. Mogelijk kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken. Het onderstaande stappenplan begeleidt u naar het maken van een passend testament. Zo kunt u ervoor zorgen dat al uw wensen na uw overlijden worden nageleefd. Daarmee worden vervelende situaties na uw overlijden voorkomen, want alles staat op papier. Ook voor uw nabestaanden is dat wel zo prettig.

Om u te helpen kunt u een familielid of vertrouwenspersoon inschakelen.

Stap 1: Breng uw bezittingen in kaart

Zorg voor een volledig overzicht van uw eigendommen, waaronder:

 • Geld op bankrekeningen
 • Contanten
 • Aandelen en effectenrekeningen
 • Spaartegoeden
 • Vastgoed en grondbezit
 • Vervoersmiddelen
 • Waardevolle kunst en antiek
 • Juwelen
 • Andere kostbare inboedel
 • Dieren
 • Emotionele bezittingen (die wel of geen financiële waarde hebben)

Stap 2: Bepaal nalatenschap eigendommen

Bepaal aan wie u uw bezittingen wilt nalaten, bijvoorbeeld aan familie, vrienden, een vereniging of een goed doel. Zorg ervoor dat alle nabestaanden aan wie u ook maar enige eigendommen wilt nalaten genoemd worden bij:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Geboortedatum en plaats

Stap 3: denk na over een uitsluitingsclausule

Sommigen willen wel dat de kinderen bezittingen erven, maar niet dat de erfenis in gemeenschap van goederen valt met de (toekomstige) partner van het kind. Met behulp van een uitsluitingsclausule kan dit geregeld worden. De clausule moet worden opgenomen in het testament.

Stap 4: Noteer wie u wat nalaat

Noteer per persoon/instantie/doel wat u wilt nalaten qua materiële zaken. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde eigendommen of geld een bepaalde bestemming te geven, bijvoorbeeld het oprichten van fonds voor een goed doel of voor het financieren van studiekosten voor uw kinderen en/of kleinkinderen.

Stap 5: Denk na over overige zaken

Leg in het testament ook vast wat er met andere zaken gebeurt na het overlijden en wie dit kan regelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lidmaatschap en abonnementen bij kranten, tijdschriften, verenigingen en vakbonden
 • Overige abonnementen, bijvoorbeeld bij internet- televisie- en telefoonproviders
 • Donateurschap (goede doelen)
 • Huisdieren
 • Digitaal testament met belangrijke wachtwoorden en andere belangrijke digitale informatie

Stap 6: Bepaal uw uitvaartwensen

Zet op papier hoe het u liefste uw uitvaart geregeld zou willen hebben. Dit is vooral voor uw nabestaanden erg prettig, want dan hebben zij een idee hoe zij aan uw laatste wensen kunnen voldoen. Bij de vorm en omvang van de uitvaart kunt u denken aan:

 • Crematie of begrafenis
 • De locatie
 • Diensten en plechtigheden, bijvoorbeeld in de kerk
 • Muziek
 • Aantal genodigden (alleen hechte familie of ook kennissen en collega’s)

Bij het bepalen van uw uitvaartwensen kunt u ook denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering. Bij het afsluiten van een polis kunt u zelfs al deels uw uitvaart regelen, zodat uw nabestaanden dat niet meer hoeven te doen.

Stap 7: Wijs een executeur testamentair aan

Het is belangrijk om iemand aan te wijzen die uw nalatenschap afwikkelt. Dit kan uw familie of partner zijn of iemand anders die u vertrouwt. Als u niemand weet kunt u ook een notaris aanwijzen. De executeur testamentair zorgt ervoor dat de wensen in uw testament worden uitgevoerd voor zover dat kan.

Stap 8: Stap naar de notaris

Als u een overzicht heeft gemaakt van Stap 1 tot en met 6 kunt u met deze gegevens naar de notaris. Die zal u verder helpen met de laatste details van uw testament. De notaris kan u ook uitgebreid informeren over belastingmogelijkheden die van belang kunnen zijn.

Wat als ik niet over een testament beschik?

Als na overlijden blijkt dat u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet welk deel uw erfgenamen krijgen. In het wettelijk erfrecht staat wat er dan met uw eigendommen gebeurd. Het erfrecht geldt dan alleen voor de juridische relatie die er is met uw partner, kinderen en bloedverwanten. Het nalatenschap wordt in eerste instantie verdeeld over uw partner en eventuele kinderen. Hoe dat verder is geregeld leest u hier terug.

Geld nalaten aan goed doel

Uiteraard mag u altijd één of meerdere goede doel kiezen als erfgenaam. Dit dient u in uw testament op te nemen. Onder een goed doel verstaat men een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voordeel

Geld dat wordt nagelaten aan een goed doel is uitgesloten van erfbelasting. Dat betekent dat het geld volledig kan worden ingezet voor het goede doel.

Campagne nalaten

Het voormalige nalaten.nl was een campagne gestart onder het motto: “iedereen in de wereld kan iets goeds nalaten”. Een groot aantal goede doelen werkten mee aan deze campagne. Maar ook nu kunt u nog steeds kiezen om (een deel van) uw erfenis aan één van de onderstaande doelen (ANBI’s) achter te laten:

 • Alzheimer Nederland
 • Amnesty International
 • Astma Fonds
 • Diabetes Fonds
 • Fonds Psychische Gezondheid
 • Fonds Slachtofferhulp
 • Hartstichting
 • Hersenstichting Nederland
 • Humanitas
 • Jantje Beton
 • KNCV Tuberculose Fonds
 • KWF Kankerbestrijding
 • LKCA
 • Liliane Fonds
 • Nationaal Fonds Ouderenhulp
 • Nierstichting Nederland
 • NSGK
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Reumafonds
 • Revalidatiefonds
 • Stichting MS Research
 • Stichting STOP AIDS NOW!
 • Vereniging Bartiméus
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • Vogelbescherming Nederland
 • Wereld Natuur Fonds
 • WereldOuders

Giften

Giften zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn. Dit kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden aangegeven.